Algemene voorwaarden

Download als PDF

 

1. Opdrachtnemer

Bodemprijsaankoopmakelaar. Opdrachtnemers binnen de Bodemprijsaankoopmakelaar betreffen een aankoopmakelaar en de bouwkundige.

 

2 Overeenkomst

2.1. De overeenkomst komt tot stand doordat een door de Bodemprijsaankoopmakelaar uitgebrachte aanbieding door de opdrachtgever (schriftelijk, per e-mail of anderszins) wordt bevestigd.
2.2. De werkzaamheden van de Bodemprijsaankoopmakelaar worden gestart zodra opdrachtgever per email heeft bevestigd akkoord te gaan met de werkwijze en algemene voorwaarden. Alvorens opdrachtgever besluit opdracht te geven aan de Bodemprijsaankoopmakelaar dient deze bij afname van pakket 1 op de hoogte te zijn van het aan te kopen object. Verkoper of diens makelaar heeft de plicht om opdrachtgever zo goed en zo volledig mogelijk te informeren. Onder deze informatie vallen ook (indien van toepassing) eigendomsbewijzen, funderingsrapporten, kadastrale berichten en uittreksels, omgevingsrapporten, splitsingsakten en -tekeningen, VVE-notulen en checklisten, mailwisselingen tussen betrokken partijen, brochures, lijsten met onroerende goederen en andere informatie die ter zake doen.
2.3. De Bodemprijsaankoopmakelaar zal bij pakket 1 (onderhandelmakelaar) geen onderzoek starten naar publiekrechtelijke of privaatrechtelijke beperkingen en gaat er dus vanuit dat de opdrachtgever zich voldoende heeft geïnformeerd voordat opdracht tot aankoop is gegeven. Met name zal de Bodemprijsaankoopmakelaar niet informeren naar verbouwingsmogelijkheden in het kader van de aankoopopdracht.
2.4. De onderhandelingen, gevoerd door de Bodemprijsaankoopmakelaar, hebben betrekking op alle onroerende en eventueel meeverkochte (roerende)zaken.
2.5. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2.6. De Bodemprijsaankoopmakelaar behoudt zich het recht voor om door ons aangekochte woningen met de N.A.W gegevens te presenteren op onze website(s) met de daarbij behorende gegevens (vraagprijs, eindprijs en locatiegegevens), tenzij anders overeengekomen met de opdrachtgever.
2.7. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever direct na ontdekking, doch uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan de Bodemprijsaankoopmakelaar.

 

3. Aansprakelijkheid

3.1. De Bodemprijsaankoopmakelaar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, gemaakt door ingeschakelde derden. Ingeschakelde experts zijn zelf verantwoordelijk voor fouten en/of nalatigheid, de Bodemprijsaankoopmakelaar neemt deze schade niet over. Onder fout wordt verstaan: nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden of dergelijke fouten begaan bij de uitvoering van de overeenkomsten, welke fouten onder normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening hadden kunnen worden vermeden.
3.2. Indien de Bodemprijsaankoopmakelaar aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid van de Bodemprijsaankoopmakelaar voor door opdrachtgever geleden schade, ongeacht de wijze waarop een eventuele vordering wordt gegrond, hetzij ontoerekenbare tekortkoming, hetzij op onrechtmatige daad of anderszins, in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan één maal het totaal bedongen honorarium voor het door de Bodemprijsaankoopmakelaar verstrekte advies (exclusief omzetbelasting).
3.3. Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die mocht voortvloeien uit fouten in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij de leverancier van bedoelde programmatuur aansprakelijkheid aanvaardt en de schade op deze kan worden verhaald.
3.4. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de correcte adresgegevens, zowel huidig woonadres als adres van (eventueel) aan te kopen woning. Tevens is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het (wettelijke verplichting) doorgeven van de correcte personalia & legitimatie aan de makelaars en notaris die betrokken zijn bij de aankoop van het vastgoed.
3.5. Indien een eenmaal gesloten koop geannuleerd moet worden omdat opdrachtgever geen of onvoldoende geld kan lenen, dient dit te gebeuren op de wijze zoals in de akte is omschreven. Let op: dit is de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Uitgesloten is elke verantwoordelijk voor het annuleren en/of voor het uitvoeren van de handelingen die daarvoor nodig zijn volgens de akte.
3.6. Indien de woning niet of niet tijdig geleverd wordt door de verkopers zullen wij je adviseren over de te volgen stappen. Juridisch gezien dien jij als koper een mogelijke ingebrekestellingen zelf te initiëren.

 

4. Tarief

4.1. Het honorarium van de Bodemprijsaankoopmakelaar bestaat uit een basisbedrag van €400,- excl. btw + 10% van het onderhandelingsresultaat met een minimum van €633,- excl. btw (pakket 1) of €525,- excl. btw + 10% van het onderhandelingsresultaat met een minimum van €2.272,72 excl. btw (pakket 2). Als het tevens de wens is dat wij ook met de eerste bezichtiging meegaan met de afname van pakket 3 (wij gaan desgewenst met alle 2e bezichtigingsafspraken mee en desgewenst met de 1e bezichtigingsafspraken mee met een maximum van 5 stuks) en actief mee zoeken naar geschikte woningen of geven tips mee hoe als eerste op de hoogte te zijn van het nieuwe woningaanbod, dan is er een courtage verschuldigd van 1% excl. btw van de aankoopsom met een minimumtarief van €3.099,17 excl. btw.
4.2. Tenzij anders vermeld, zijn door de Bodemprijsaankoopmakelaar in de aanbieding genoemde bedragen exclusief btw die van overheidswege worden opgelegd.
4.3. Indien de opdracht wordt teruggenomen en de opdrachtgever koopt de bewuste woning binnen drie jaar alsnog aan (zelf of met behulp van derden). Nadat de Bodemprijsaankoopmakelaar (in jouw opdracht) is begonnen met de resultaatscan (onderhandelingen eerste fase) is de volledige courtage verschuldigd (basisbedrag €400,- excl. btw of €525,- excl. btw + 10% van het verschil t.o.v. de vraagprijs en rekening houdend met de minimumcourtage). En bij pakket 3 de courtage van 1% over de aankoopsom met een minimum van €3.099,17 excl. btw. Er wordt bij pakket 3 op kosten van de Bodemprijsaankoopmakelaar een bouwkundig rapport ter beschikking gesteld. In deze gevallen is de betalingstermijn dertig dagen na factuurdatum en vervalt het recht om pas te betalen een dag voor de datum dat de woning in jouw eigendom komt (AV 5.1 vervalt). De data die leidend zijn voor de driejaarstermijn worden betrokken van de (openbare) bronnen Funda (voor wat betreft datum aankoop), het Kadaster (voor wat betreft officiële eigenaar) en, indien nodig, de gemeentelijke basisadministratie.
4.4. Indien de opdracht niet leidt tot een aankoop, berekent de Bodemprijsaankoopmakelaar kosten indien annulering plaats vindt in de tweede fase van het aankoopproces*. De hoogte van de kosten van annulering in de tweede fase na wilsovereenstemming over de prijs, is afhankelijk of er met kennisgeving aan opdrachtgever reeds een bouwkundige opdracht is gegeven om de woning te bezichtigen. De kosten bij annulering bedragen minimaal €100,- excl. btw (als er nog geen bouwkundige is ingeschakeld) en kunnen oplopen tot een maximum van €525,- excl. btw. *Uitzondering hierop is een opdracht waarbij bekend is dat er enkel een (eind)bod neergelegd kan worden. Als het eerste adviserend gesprek over het uit te brengen bod heeft plaatsgevonden en daarna wordt afgezien van de aankoopbegeleiding door de Bodemprijsaankoopmakelaar, wordt een bedrag van €100,- excl. btw in rekening gebracht. Wordt er een bod uitgebracht en wordt het bod niet geaccepteerd, dan worden er uiteraard géén kosten in rekening gebracht.
4.5. Beide partijen hebben het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen bij pakket 1. Bij afname van pakket 2 wordt een termijn overeengekomen van 12 maanden na ingaan van de opdracht, waarbij de opdrachtgever verplicht is om de bodemprijsaankoopmakelaar in te schakelen bij de aankoop van een vastgoedobject, al dan niet door de opdrachtnemer voorgesteld. De opdrachtgever kan bij pakket 1 de opdracht na voltooiing van één of meerdere fasen terugnemen, als gevolg van de uitkomsten van een van deze fasen, of omdat de financiering toch niet rond komt. Dit dient schriftelijk te gebeuren en indien de woning niet wordt aangekocht, is honorarium verschuldigd tot en met de fase waarna terugname van de opdracht heeft plaatsgevonden, tot een maximum van €525,- excl. btw.
4.6. Indien wij jou begeleid hebben tot een succesvolle koop, maar je besluit nadat er een wilsovereenstemming is bereikt over de prijs, alsnog van de koop af te zien om andere redenen dan vermeld in de ontbindende voorwaarden, brengen wij onze volledige courtage in rekening.
4.7. Indien (bij pakket 1) uit de resultaatscan blijkt dat er niets van de vraagprijs af kan, maar je wilt de woning nog wel aankopen, dan ben je vrij om dit te doen zonder gebruik te maken van de diensten van de Bodemprijsaankoopmakelaar. Indien je dit wilt dien je dit wel direct en schriftelijk (bij voorkeur per email) aan ons door te geven. Betreft het een ‘bieden vanaf prijs’ of dient er boven een vraagprijs te worden geboden dan dient de minimumcourtage voldaan te worden als er een wilsovereenstemming wordt bereikt. Wil je ons wel inschakelen voor de service van de aankoopbegeleiding (pakket 1) dan betaal je hiervoor naast het basisbedrag voor het onderhandelingsgedeelte 10% van wat er van de vraagprijs afgaat, met een minimumbedrag aan variabele kosten van €633,- excl. btw.
4.8. Bij pakket 1 zal je zelf de bezichtigingen doen. Wil je dat wij toch meegaan met deze 2e bezichtigingsafspraken, dan kan je kiezen voor pakket 2 (in overleg met de makelaar). Indien de koop geen doorgang vindt of er wordt geen geschikte woning gevonden binnen 12 maanden na de opdracht en je hebt gekozen voor pakket 3 dan is er een courtage verschuldigd van 50% van het minimumtarief van €2.768,59 excl. btw. (In overleg met de makelaar kan anders worden overeengekomen). Bij pakket 2 zullen er geen kosten in rekening worden gebracht als er geen woning is gevonden in de 12 maanden nadat de opdracht is ingegaan.
4.9. Indien de koopprijs gedurende het traject tot stand komt, anders dan als direct gevolg van onze onderhandelingen, is courtage verschuldigd als ware de koopprijs wel tot stand gekomen als direct gevolg van onze onderhandelingen. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een situatie, waarin meerdere partijen, waaronder onze klant, een zogenoemde eindbieding dienen uit te brengen. Technisch gesproken is er dan geen sprake (meer) van onderhandelingen, maar van het voorleggen van een eindbod. Vanzelfsprekend heeft de klant recht op een goed advies over de hoogte van dat eindbod met bijbehorende voorwaarden en ook is de verdere aankoopbegeleiding van toepassing.
4.10. De Bodemprijsaankoopmakelaar is geen webwinkel en verkoopt ook niet op afstand. Doordat De Wet koop op afstand niet van toepassing is, heb je dus ook geen bedenktijd. Nadat je jouw akkoord geeft dat wij kunnen beginnen met de resultaatscan (onderhandelingen eerste fase) geef je impliciet dus ook aan dat je afziet van de bedenktijd.

 

5. Betaling

5.1. De betaling geschiedt geheel na afloop van de opdracht, te voldoen voor het passeren bij de notaris bij het passeren van de woning. Indien geen notaris is doorgegeven is de betalingstermijn dertig dagen na factuurdatum. De factuur zal door ons niet worden ingediend bij de notaris.
5.2. Indien de opdrachtgever de betaling van de nota tot de notariële overdracht wil uitstellen, dan dient dit expleciet te worden aangegeven. Anders is de betalingstermijn dertig dagen na de factuurdatum.
5.3. Indien de opdrachtgever opdracht geeft, maar de beoogd nieuwe eigenaar betreft een ander rechtspersoon(familie, kennis etc.) is opdrachtgever primair verantwoordelijk (en aansprakelijk) voor betaling.